Villkor för Blendow Lexnova Expertnyheter

1. Parter

Detta avtal gäller varje betalande användare av Blendow Lexnova Expertnyheter ("Tjänsten") som tecknar sig för ett abonnemang fr.o.m. 2014-05-28. Blendow Group AB, orgnummer 5567447858, är användarens avtalspart.

2. Avtalstid

Avtalstiden är 12 månader.

3. Omfattning

Tjänsten utgörs av juridiska expertanalyser som görs tillgängliga i videoformat på http://www.bgplay.se. Tjänsten är uppdelad på olika rättsområden, exempelvis: affärsjuridik, arbetsrätt, fastighetsrätt och processrätt. Varje rättsområde uppdateras med totalt 10 videoavsnitt per 12-månadersperiod.

Blendow Group AB förbehåller sig rätten att byta föreläsare under avtalsperioden.

Användaren har under avtalstiden obegränsad tillgång till alla avsnitt som sänts inom de rättsområden användaren köpt tillgång till, oavsett ifall dessa sänts före eller efter detta avtals ingående.

4. Intyg

En användare som vill tillgodoräkna sig utbildningstimmar kontaktar Blendow Group AB som därefter utfärdar utifrån godkända frågeformulär.

5. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för tjänsten är Blendow Groups egendom.

6. Avtalsbrott

Blendow Group AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och utan att informera kunden på förhand stänga av en kund som utnyttjar tjänsten i strid med avtalet.

7. Konkurrerande verksamhet

Blendow Group förbehåller sig rätten att i förekommande fall neka personer med koppling till konkurrerande verksamheter att nyttja tjänsten.

8. Friskrivning

Under inga omständigheter utgår ersättning för förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man, utebliven nytta av avtalet eller liknande händelser eller kostnader som uppstått för att begränsa sådan skada.

9. Förlängning och uppsägning

Om inte annat har avtalats förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare tolv (12) månader då den innevarande abonnemangsperioden upphör. Senast två (2) månader innan avtalet går ut ska kunden informeras om att avtalet kommer att förlängas om inte kunden säger upp avtalet.

I det fall kunden ej vill förlänga sitt abonnemang måste denne säga upp abonnemanget senast 30 dagar innan den innevarande abonnemangsperiodens utgång.

Uppsägning av tjänsten måste ske skriftligen via e-post till abonnemang@bgplay.se eller brev till:
Blendow Group AB
Humlegårdsgatan 14
114 46, Stockholm

10. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto, fakturering sker vid avtalets ingående. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%.

11. Pris

Priset för varje rättsområde är 13 200 kr exkl. moms.

Vid automatisk förlängning gäller det vid den nya avtalsperiodens början det för tjänsten ordinarie priset.

Om prishöjningen innebär att priset höjts med mer än tjugo (20) procent jämfört med tidigare avtalsperiod ska kunden särskilt informeras därom.