Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 05:10)
Längd: 5 minuter 10 sekunder
Vattenverksamhet (05:10 – 49:51)
Längd: 44 minuter 41 sekunder
Rättegångskostnader (49:51 – 50:54)
Längd: 1 minuter 3 sekunder

2018:8 Nya vattenrättsliga regler 1 januari 2019


I det här avsnittet går Björn Hellman igenom de regeländringar som träder i kraft vid årsskiftet och som rör vissa vattenverksamheter. Det handlar om att genomföra de vattenkraftsrelaterade delarna av energiöverenskommelsen och tydliggöra genomförandet av ramdirektivet för vatten. Reglerna om det svenska prövningssystemet skall återspegla EU-rättens krav, att verksamheter och åtgärder inte får tillåtas försämra vattenkvaliteten eller äventyra att beslutade miljökvalitetsnormer kan nås. Hellman har valt ut de ändringar som bör få störst praktisk betydelse och som träder ikraft vid årsskiftet i anledning av prop. 2017/18:243.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor