Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:04)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Bakgrunden till bestämmelsen 29 kapitlet 5§ BrB (01:04 – 11:48)
Längd: 10 minuter 44 sekunder
Regelns uppbyggnad (11:48 – 15:02)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
De olika punkterna i 29 kap. 5 § BrB (15:02 – 31:13)
Längd: 16 minuter 11 sekunder
Hur mycket ska billighetsskälen påverka påföljdsbestämningen? (31:13 – 32:38)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Möjligheterna att underskrida minimistraffet (32:38 – 33:28)
Längd: 50 sekunder
Påföljdseftergift (33:28 – 34:50)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Straffmätningsvärdet (34:50 – 40:11)
Längd: 5 minuter 21 sekunder

2018:4 Billighetsskäl och påföljdseftergift


I det här avsnittet går Borgeke igenom de s.k. billighetsskäl som från och med den 1 januari 1989 finns i 29 kapitlet 5§ BrB. Billighetsskälen har stor betydelse vid påföljdsbestämningen, både vid straffmätningen och för påföljdsvalet. Föreligger billighetsskäl i så stor utsträckning att det skulle vara uppenbart oskäligt att döma till påföljd kan rätten meddela påföljdseftergift. Denna regel är en av de viktigaste bestämmelserna, som en försvarare kan åberopa, för att få en lindrigare påföljdsbestämning för sin klient.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor