Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 00:58)
Längd: 45 sekunder
Påföljdernas inbördes stränghet (00:58 – 06:00)
Längd: 5 minuter 2 sekunder
Skälen för lagstiftarens inställning (06:00 – 09:01)
Längd: 3 minuter 1 sekunder
Rättsutvecklingen på området (09:01 – 14:36)
Längd: 5 minuter 35 sekunder
Slutsatser (14:36 – 22:12)
Längd: 7 minuter 36 sekunder
Avslutning (22:12 – 24:50)
Längd: 2 minuter 38 sekunder

2016:10 Villkorlig dom och skyddstillsyn


I det här avsnittet pratar Martin Borgeke om hur domstolen ska välja mellan villkorlig dom och skyddstillsyn.

För en försvarare finns fler möjligheter att undvika fängelsestraff för sin klient än vad lagtexten förefaller erbjuda. Borgekes program handlar om hur man som försvarare bör agera.

Hänvisningar
1 kap. 7 § BrB
30 kap. 1, 7 och 9 §§ BrB
29 kap. BrB
1 § personutredningslagen
Prop. 1987/88:120 - Om ändring i brottsbalken m. m. 

Praxis
NJA 2000 s. 314 - Socialkontorsfallet
NJA 2008 s. 359 - Skärtorsdagsdomen
NJA 2014 s. 559 - De kinesiska kullagren
NJA 2015 s. 1024 - 28:3-fängelset

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor