Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 01:15)
Längd: 1 minuter 2 sekunder
Bakgrund till kvarstadsförordningen (01:15 – 03:33)
Längd: 2 minuter 18 sekunder
Om kvarstadsförordningen (03:33 – 06:35)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Om förfarandet (06:35 – 11:37)
Längd: 5 minuter 2 sekunder
Tidsfrister (11:37 – 13:43)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Verkställighet (13:43 – 17:01)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
Kvarstadslagen (17:01 – 19:22)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
Sökandens ansvar för svarandens skada (19:22 – 21:11)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Analys av de nya reglerna (21:11 – 24:42)
Längd: 3 minuter 31 sekunder

2016:10 Nya regler om kvarstad på bankmedel inom EU


I det här avsnittet pratar Magnus Widebeck om kvarstad med anledning av den förordning som börjar gälla den 18 januari 2017.

Den nya förordningen syftar till att underlätta för borgenärer inom EU att driva in sina fordringar över gränserna. Genom förordningen skapas gemensamma regler för kvarstad på bankmedel i tvister som är gränsöverskridande. Widebeck går här igenom de nya reglerna.

Hänvisningar
Prop. 2015/16:148
EU:s förordning nr 655/2014
av den 15 maj 2014
om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av
privaträttslig natur
15 kap rättegångsbalken
3 kap. 22 § utsökningsbalken

Medverkande

Senaste videor