Mattias Nilsson

Advokat, White & Case

Advokat i White & Case processgrupp

Kursföreståndare för specialkursen i Svensk och internationell skiljemannarätt på juristlinjen vid Stockholms universitet

Undervisar i avtalsrätt, kontraktsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt och skiljemannarätt vid Stockholms universitet

Undervisar även vid bland annat KTH, Högskolan i Gävle, Folkuniversitetet samt på kurser för verksamma jurister och byggbolag.

 

Publikationer:

Till minnet av Södra Roslags tingsrätt (redaktör)

Juridiken – En introduktion till rättsvetenskapen (Jure förlag)

Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen (Jure förlag)

Forumshopping, behörighetstvister och parallella processer. Om skiljeavtal med undantagsklausuler – särskilt i entreprenadavtal (JT 2007/08 s 733)

Olycksfall i arbetet eller en skiljedomsovänlig praxis? – En kommentar om svensk domsrätt vid klander av skiljedom (JT 2005/06 s 913)

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.